FizikaAnimacijeLink

 Pitanja i zadaci : Priprema za test  7 razred

 

Zašto se tečna tijela ne raspadaju na pojedinačne molekule nega na kapljice?

Uzmemo neki predmet i  promiješamo rastvor plavog kamena u vodi .Da li ta pojava predstavlja Difuziju?

Kako je Demokrit nazvao najsitnije čestice supstancije ?Zašto je   Demokritovo tvrđenje potvrđeno tek poslije više od 2300 godina?

Da li u mikrosvijetu postoji razlika između  molekula iste supstancije ?

Što su Braunove čestice ? Kod kojih supstancija se molekuli kreću slično kao i braunove čestice?

Kolika je najmanja moguća debljina naftne mrlje na vodi ?

Kako se objašnjava smanjenje zapremine pri miješanju vode i špiritusa ?. 

Zašto je Braun posmatrao čestice polena u vodi  a ne molekule vode  ?

Koji važan proces se dešava u prirodi   Difuzijom ?.             

Objasniti primjer difuzije rastvora plavog kamena u vodi.

Kako se razlikuju molekuli različitih supstancija ?

Od kojih vrsta atoma se sastoji molekul vode?Dali se razlikuje molekul morske i slatke vode?

Kako se nazivaju najmanje čestice supstancije  i da li su one za  jednu vrstu supstancije sve međusobno jednake?

Zašto gasovite supstancije teže da ispune čitav prostor u kojem se nalaze ?

Zašto je značajna difuzija?Jedan primjer navesti?   

Što su molekuli   ?Od kakvih atoma mogu biti sastavljeni?

Koliko u prirodi ima različitih vrsta atoma  ? Nabroji 5 različitih  atoma ?

Zašto se javlja difuzija  i zašto je najbrža kod gasovitih supstancija ? 

Da li se molekuli svih supstancija kreću? Da li se kreću na isti način ?                           

Zašto kažemo da je kretanje molekula neuređeno haotično?

Objasniti zašto je putanja braunovih čestica izlomljena linija  ?

Opisati Braunovo kretanje.

Opisati difuziju mirisa kroz vazduh.

Opisati sastav molekula vode. ?

Kako možemo izračunati  prečnik molekula  ulja ?

Što su molekuli ?

Navesti tri primjera difuzije .

Nabrojati  10 različitih atoma.

Pomoću koje formule možemo izračunatiu prečnik molekula ulja ?

Atomi  su ...

Kako se nazivaju najmanje čestice supstancije  i da li su one za  jednu vrstu supstancije sve međusobno jednake?

Kada je djelovanje između molekula privlačno a kada odbojno?

Molekuli gasa ispunjavaju čitav prostor koji im je dostupan.Zašto se održava atmosfera oko zemlje?

Opisati kretanje molekula unutar čvrstog tijela ?

Na kojim rastojanjima postoji privlačenje između molekula ;na kojim rastojanjima postoji odbijanje , a na kojim rastojanjima nema djelovanja ?

Navesti 5 supstancija koje mogu (ako se donesu) postojati u tečnom stanju u učionici ?

Zašto je difuzija najsporija kod čvrstih supstancija,a najbrža kod gasovitih ?

Uporediti brzine difuzije i objasniti razliku u brzini difuzije za pojedine supstancije ?

Voda se nalazi kao led ,vodena para ili tečnost .Dali se ova stanja vode postižu promjenama na molekulima vode ili promjenom međumolekularnog djelovanja u zavisnosti od spoljašnjih uslova?

Da li se mijenja zapremina iste količine vode kada ona prelazi u različita agregatna stanja?Ako se mijenja u kom agregatnom stanju je najveća ?

Kod kojih supstancija je djelovanje između molekula najintezivnije a kod kojih najslabije?

Navesti neke osobine gasova.

Kod kojih supstancija je brzina difuzije najsporija  i zašto je najsporija  ?

Koje su različite osobine čvrstih i tečnih tijela?

Da li unutar supstancije postoji prazan prostor i kako se taj prostor naziva ?

Kako supstancija može preći iz jednog agregatnog stanja u drugo?Da li pri tome molekuli mijenjaju svoj sastav ?

Opisati čvrsto agregatno stanje  supstancije ?

U kojim agregatnim stanjima je supstancija jako stišljiva  a u kojim nije ?

Koja su agregatna stanja supstancije u prirodi ?

Navesti primjer za difuziju čvrstih tijela i objasniti zašto je ona jako spora .

Opisati tečno stanje supstancije?

Na primjeru Olova objasniti kako mijenjamo agregatna stanja neke supstancije ?

Koliko ima atoma vodonika u 2000 molekula vode ?

Navesti po tri osobine za čvrste ,tečne i gasovite supstancije ?

Opisati difuziju čvrstih tijela ?

Navesti primjer kada neka supstancija istovremeno postoji kao čvrsto, tečno i gasovito stanje.

Štoje difuzija ?

Kod kojih supstancija je djelovanje između molekula  najintezivnije a kod kojih najslabije

Navesti neke osobine gasova.

test

1. Molekul je 

1) čestica materije 
2) komad supstance 
3) mala čestica 
4) najmanja čestica supstance

2. Koja izjava je istina?

1) molekul  je  sastavljen od atoma

2) atomi  se sastoje od molekula

3) molekul vode sastoji se od dva atoma kiseonika

4) molekul  kiseonika sastoji se od dva molekule vode

           

3.Da li se molekuli iste supstance razlikuju ? 

1) razlikuju se po veličini 
2) isti su uvijek
3) ponekad identični, ponekad različiti
4) razlikuju se

4. Odaberite ispravnu izjavu: 


1) samo voda  i kiseonik sastoje se od molekula
2) materija se sastoje od molekula 
3) sve  supstanci je se sastoje od molekula 
4) samo se  vazduh sastoji od molekula

5. Da li su molekuli različitih supstanci isti? 

1) Identičan su
2) Različiti su  po veličini, sastavu, osobinama 
3) Ponekad isti, a ponekad i drugačiji 
4) Među odgovorima nema tačnih

6. Voda je ugrijana  i pretvorena u paru. Koje su promjene nastale kod molekula vode? 

1) sami molekuli su se promijenili; 

2) nije bilo promjena; 

3) povećana su rastojanja između molekula; 

4) rastojanja između molekula su smanjena;

7.Neuređeno kretanje sitnih čestica koje se nalaze u tečnosti naziva se :

1)  temperatura

2.) braunovsko kretanje

3.) konvekcija

4.)difuzija

8. Difuzija je


1) kretanje molekula 
2) povećanje rastojanja među molekulima  
3) slučajno kretanje molekula jedne supstancije među molekulima druge supstancije 
4) miješanje supstancija

9. Difuzija se javlja 
1) samo u tečnostima 
2) samo u gasovima
3) u čvrste supstancije
4) kod svih stanja supstancija

10. Koji od  navedenih fenomena je difuzija? 
1) rastapanje soli u vodi 
2) protok vode u rijeci 
3) miješanja šećera u čaj 
4) širenje mirisa kroz vazduh iz otvorene bočice sa mirisom.

11. Gas u zatvorenoj posudi je ohlađen. Da li se kretanje molekula gasa promijenilo? 


1) molekuli su počeli da se kreću brže; 
2) molekuli su počeli da se kreću sporije; 

3) kretanje  se nije promijenilo; 

4) kretanje  je prekinuto;

Add comment


Security code
Refresh

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com