FizikaAnimacijeLink

Pitanja iz Fizike za 7 razred od početka  .

 • Što je materija?
 • Objasni kako se vrši neposredno posmatranje?
 • Što znači izmjeriti fizičku veličinu?
 • Nabroj 5 prirodnih pojava?
 • Mjerenjem  su dobijeni sledeći  rezultati  mjerenja.

l1= 125mm               ; l2=      128mm           ; l3=      121mm      ;  

 • Odrediti  srednju vrijednost .
 • Koje je osnovno svojstvo materije?
 • Navesti jedan primjer  za materiju koju vidimo i jedan primjer za materiju koju ne   vidimo
 • Što je mjerenje?
 • Nabroj 5 supstancija koje se koriste za izradu  škole .
 • Koji su oblici materije?
 • Zašto proučavamo  prirodu?
 • Objasni kako su usvojeni  standardi (etaloni) za određene fizičke veličine?
 • Navesti neko tijelo   koje je napravljeno od 3 ili više supstancija.
 • Što je supstancija?
 • Napiši tri različita primjera  kako se zapisuje vrijednost fizičke veličine.
 • Opiši analogne mjerne instrumente.
 • Što je fizičko polje?
 • Što sačinjava prirodu?
 • Kako se izvedene fizičke veličine dobijaju iz osnovnih?
 • Svaka fizička veličina ima svoju jedinicu mjere. Kako se dobijaju  veće i manje jedinice.
 • Koje su metode istraživanja u fizici?
 • Nabrojati 5 supstancija koje se koriste za izradu auta.
 • Što je eksperiment?
 • U kom obliku fizika saopštava svoja otkrića ?
 • Što je međunarodni sistem jedinica?
 • Navesti  neku supstanciju i tri fizička tijela koja su napravljena od nje?
 • Što se koristi u eksperimentu?
 • 34.Što su mjerni uređaji ?
 • 35. Navesti naziv nekog tijela koje se može napraviti od 3 različite supstancije?
 • U čemu je prednost eksperimenta nad  običnim posmatranjem.
 • Napiši nazive 5 supstancija?
 • Kako dijelimo mjerne uređaje?
 • Koje su osnovne fizičke veličine.
 • Navesti primjer tri fizička polja.
 • Navesti nazive tri mjerna uređaja?
 • Nabroj 5 mjernih jedinica?
 • Koje se supstancije koriste za izradu olovke?
 • Što je materija?
 • Koji su oblici materije?
 • Nabroj 5 supstancija?
 • Što je supstancija?
 • Navedi 5 fizičkih pojava?
 • Nabroj 5 fizičkih tijela?
 • Koje grupe fizičkih pojava postoje?
 • Navedi 3 toplotne pojave?
 • Navedi 3 električne pojave?
 • Koje su faze u istraživanju u Fizici?
 • Što je eksperiment?
 • Navedi 3 fizičke veličine?
 • Što su fizičke veličine?
 • Nabroj osnovne fizičke veličine?
 • Što je međunarodni sistem jedinica SI?
 • Što je mjerenje fizičkih veličina?
 • Koje su jedinice za dužinu?
 • Kojim uređajima mjerimo dužinu?
 • Koja je osnovna jedinica za vrijeme?
 • Kojim uređajima mjerimo vrijeme?
 • Navedi nekoliko jedinica za mjerenje vremena.
 • Kako se izračunava srednja vrijednost rezultata mjerenja ?
 • Kako se određuje greška mjerenja uređaja?
 • Što su analogni mjerni uređaji?
 • Što su digitalni mjerni uređaji?
 • Koja je jedinica za površinu?
 • Kako određujemo površinu figura pomoću milimetarskog papira?
 • Što je mehaničko kretanje?
 • Što je referentno tijelo?
 • Što je putanja kretanja?
 • Što je pređeni put kod kretanja?
 • Što je pravolinijsko kretanje ,a što je krivolinijsko kretanje?
 • Što je ravnomjerno kretanje , a što je neravnomjerno kretanje?
 • Kako izračunavamo brzinu kod pravolinijskog ravnomjernog kretanja?
 • Objasni što su vektorske fizičke veličine.
 • Objasni što su skalarne fizičke veličin.
 • Brzina je...
 • Nabroj 3 jedinice za brzinu...
 • Da li postoji tijelo koje se nalazi u apsolutnom mirovanju ?
 • Što znači relativnost kretanja.
 • Da li je putanja kretanja relativna.
 • Navedi primjer za relativnost putanje kretanja.
 • Kakva je fizička veličina brzina?
 • Kako su određene vektorske fizičke veličine ?
 • Kako grafički predstavljamo vektorske fizičke veličine ?
 • Interakcija je ?
 • Zbog interakcije tijela mijenjaju...... ?
 • Navedi tri primjera za interakciju tijela kada tijelo mijenja kretanje.
 • Navedi tri primjera za interakciju kada tijelo mijenja oblik.
 • Sve interakcije su obostrane.....
 • Navedi dva primjera za interakciju neposrednim dodirom .
 • Navedi dva primjera za interakciju bez neposrednog dodira - na daljinu.
 • Sila je mjera........
 • Jedinica za silu je......
 • Sila je vektorska fizička veličina , a to znači da ima........?
 • Nacrtaj proizvoljan vektor i označi na njemu pravac, smjer, napadnu tačku i jačinu.
 • Kada se javlja sila trenja ?
 • Što izaziva gravitaciono djelovanje između tijela?
 • Gravitaciona sila je.....?
 • Da li gravitaciona sila može biti odbojna ili je uvijek privlačna?
 • Gdje se javlja električno djelovanje?
 • Električna sila je mjera ............
 • Kako tijela mogu biti naelektrisana?
 • Ko je prvi uočio da su neka tijela naelektrisana  ?
 • Kako se označava naelektrisanje tijela ?
 • Kada je električna sila odbojna ,a kada privlačna ?
 • Da li je električno djelovanje na daljinu ili sa dodirom?
 • Kako su stari grci znali da postoje dvije vrste naelektrisanja ?
 • Navedi tri primjera električnih pojava.
 • Gdje se javlja magnetna interakcija?
 • Što uočavamo kod svakog magneta?
 • Magnetna sila je ?
 • Kako se označavaju slovima magnetni polovi?
 • Kada je magnetno djelovanje odbojno , a kada privlačno?
 • Sila teže je ...?
 • Kako izračunavamo silu teže? Napiši formulu.
 • Što je težište tijela ?
 • Težina tijela je ?
 • Kako izračunavamo jačinu težine tijela? Napiši formulu .
 • U čemu je rzlika između težite tijela i sile zemljine teže ?
 • Kada se javljaju sile elastičnosti ?
 • Što je deformacija tijela?
 • Kakve mogu biti deformacije tijela ?
 • Što je dinamometar?
 • Koja osobina opruge je iskorišćena da se napravi dinamometar?
 • Zašto se tečna tijela ne raspadaju na pojedinačne molekule nega na kapljice?
 • Uzmemo neki predmet i  promiješamo rastvor plavog kamena u vodi .Da li ta pojava predstavlja Difuziju?
 • Kako je Demokrit nazvao najsitnije čestice supstancije ?Zašto je   Demokritovo tvrđenje potvrđeno tek poslije više od 2300 godina?
 • Da li u mikrosvijetu postoji razlika između  molekula iste supstancije ?
 • Što su Braunove čestice ? Kod kojih supstancija se molekuli kreću slično kao i braunove čestice?
 • Kolika je najmanja moguća debljina naftne mrlje na vodi ?
 • Kako se objašnjava smanjenje zapremine pri miješanju vode i špiritusa ?. 
 • Zašto je Braun posmatrao čestice polena u vodi  a ne molekule vode  ?
 • Koji važan proces se dešava u prirodi   Difuzijom ?.             
 • Objasniti primjer difuzije rastvora plavog kamena u vodi.
 • Kako se razlikuju molekuli različitih supstancija ?
 • Od kojih vrsta atoma se sastoji molekul vode?Dali se razlikuje molekul morske i slatke vode?
 • Kako se nazivaju najmanje čestice supstancije  i da li su one za  jednu vrstu supstancije sve međusobno jednake?
 • Zašto gasovite supstancije teže da ispune čitav prostor u kojem se nalaze ?
 • Zašto je značajna difuzija?Jedan primjer navesti?   
 • Što su molekuli   ?Od kakvih atoma mogu biti sastavljeni?
 • Koliko u prirodi ima različitih vrsta atoma  ? Nabroji 5 različitih  atoma ?
 • Zašto se javlja difuzija  i zašto je najbrža kod gasovitih supstancija ? 
 • Da li se molekuli svih supstancija kreću? Da li se kreću na isti način ?                           
 • Zašto kažemo da je kretanje molekula neuređeno haotično?
 • Objasniti zašto je putanja braunovih čestica izlomljena linija  ?
 • Opisati Braunovo kretanje.
 • Opisati difuziju mirisa kroz vazduh.
 • Opisati sastav molekula vode. ?
 • Kako možemo izračunati  prečnik molekula  ulja ?
 • Što su molekuli ?
 • Navesti tri primjera difuzije .
 • Nabrojati  10 različitih atoma.
 • Pomoću koje formule možemo izračunatiu prečnik molekula ulja ?
 • Atomi  su ...
 • Kako se nazivaju najmanje čestice supstancije  i da li su one za  jednu vrstu supstancije sve međusobno jednake?
 • Kada je djelovanje između molekula privlačno a kada odbojno?
 • Molekuli gasa ispunjavaju čitav prostor koji im je dostupan.Zašto se održava atmosfera oko zemlje?
 • Opisati kretanje molekula unutar čvrstog tijela ?
 • Na kojim rastojanjima postoji privlačenje između molekula ;na kojim rastojanjima postoji odbijanje , a na kojim rastojanjima nema djelovanja ?
 • Navesti 5 supstancija koje mogu (ako se donesu) postojati u tečnom stanju u učionici ?
 • Zašto je difuzija najsporija kod čvrstih supstancija,a najbrža kod gasovitih ?
 • Uporediti brzine difuzije i objasniti razliku u brzini difuzije za pojedine supstancije ?
 • Voda se nalazi kao led ,vodena para ili tečnost .Dali se ova stanja vode postižu promjenama na molekulima vode ili promjenom međumolekularnog djelovanja u zavisnosti od spoljašnjih uslova?
 • Da li se mijenja zapremina iste količine vode kada ona prelazi u različita agregatna stanja?Ako se mijenja u kom agregatnom stanju je najveća ?
 • Kod kojih supstancija je djelovanje između molekula najintezivnije a kod kojih najslabije?
 • Navesti neke osobine gasova.
 • Kod kojih supstancija je brzina difuzije najsporija  i zašto je najsporija  ?
 • Koje su različite osobine čvrstih i tečnih tijela?
 • Da li unutar supstancije postoji prazan prostor i kako se taj prostor naziva ?
 • Kako supstancija može preći iz jednog agregatnog stanja u drugo?Da li pri tome molekuli mijenjaju svoj sastav ?
 • Opisati čvrsto agregatno stanje  supstancije ?
 • U kojim agregatnim stanjima je supstancija jako stišljiva  a u kojim nije ?
 • Koja su agregatna stanja supstancije u prirodi ?
 • Navesti primjer za difuziju čvrstih tijela i objasniti zašto je ona jako spora .
 • Opisati tečno stanje supstancije?
 • Na primjeru Olova objasniti kako mijenjamo agregatna stanja neke supstancije ?
 • Koliko ima atoma vodonika u 2000 molekula vode ?
 • Navesti po tri osobine za čvrste ,tečne i gasovite supstancije ?
 • Opisati difuziju čvrstih tijela ?
 • Navesti primjer kada neka supstancija istovremeno postoji kao čvrsto, tečno i gasovito stanje.
 • Štoje difuzija ?
 • Kod kojih supstancija je djelovanje između molekula  najintezivnije a kod kojih najslabije
 • Navesti neke osobine gasova.
 • Kako odrediti masu?
 • Koja je njena oznaka, a koja jedinica?
 • Da li masa tijela zavisi od njegovog položaja u prostoru?
 • Mijenja li se masa tijela ako ono mijenja oblik?
 • Na koji način možemo doći do zaključka o tome koje od dva tijela ima veću masu?
 • Koja je oznaka za zapreminu, a koja je jedinica?
 • Kako se određuje zapremina tijela pravilnog geometrijskog oblika?
 • Kako se određuje zapremina tijela nepravilnog geometrijskog oblika?
 • Koji uslovi moraju biti ispunjeni da bi se zapremina tijela nepravilnog oblika mogla odrediti pomoću menzure?
 • Što pokazuje gustina tijela?
 • Kako određujemo gustinu tijela?
 • Da li je gustina pojedinih supstancija približno ista ?
 • Kako možemo odrediti masu tijela ako znamo gustinu supstancije od koje je napravljeno i njegovu zapreminu?
 • Kako određujemo gustinu tečnosti?

Add comment


Security code
Refresh

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com