FizikaAnimacijeLink

OSNOVNE JEDINICE SI
V e l i č i n a Osnovna jedinica SI
N a z i v Oznaka
dužina metar m
masa kilogram kg
vreme sekunda* s
električna struja amper A
termodinamička temperatura** kelvin K
količina gradiva (supstancije) mol mol
svetlosna jačina (jačina svetlosti) kandela cd
*Dozvoljena je i upotreba naziva "sekund".
** Osim termodinamičke temperature (oznaka T) izražene u kelvinima, upotrebljava se i Celzijusova temperatura (oznaka t) izražena jedinicom koja ima poseban naziv i oznaku.
Veličina Jedinica
Naziv Oznaka
Celzijusova temperatura stepen Celzijusa ° C
Celzijusova temperatura je definisana kao razlika dve termodinamičke temperature T i T0(t = T – T0), gde je T0 = 273,15 K. Temperaturni interval ili razlika temperatura može da se izrazi u kelvinima ili stepenima Celzijusa.
 
DEFINICIJE OSNOVNIH JEDINICA SI
1. JEDINICA DUŽINE
Jedinica dužine je metar. Metar je dužina putanje koju u vakuumu pređe svetlost za vreme od 1/299 792 458 sekunde.

2. JEDINICA MASE
Jedinica mase je kilogram; on je jednak masi međunarodnog prototipa kilograma.

3. JEDINICA VREMENA
Jedinica vremena je sekunda. Sekunda je trajanje od 9 192 631 770 perioda zračenja koje odgovara prelazu između dva hiperfina nivoa osnovnog stanja atoma cezijuma 133.

4. JEDINICA ELEKTRIČNE STRUJE
Jedinica struje je amper. Amper je stalna električna struja koja bi, kada bi se održavala u dva prava paralelna provodnika, neograničene dužine i zanemarljivo malog kružnog poprečnog preseka, koji se nalazi u vakuumu na međusobnom rastojanju od jednog metra, prouzrokovala među tim provodnicima silu jednaku 2 x 10-7 njutna po metru dužine.

5. JEDINICA TERMODINAMIČKE TEMPERATURE
Jedinica termodinamičke temperature je kelvin. Kelvin je termodinamička temperatura koja je jednaka 1/273,16 termodinamičke temperature trojne tačke vode.

6. JEDINICA KOLIČINE GRADIVA (SUPSTANCIJE)
(1) Jedinica količine gradiva (supstancije) je mol. Mol je količina gradiva (supstancije) sistema koji sadrži toliko elementarnih jedinica koliko ima atoma u 0,012 kilograma ugljenika 12.
(2) Kada se upotrebljava mol, navode se elementarne jedinke koje mogu biti atomi, molekuli, joni, elektroni i druge čestice ili određene skupine tih čestica.

7. JEDINICA SVETLOSNE JAČINE (JAČINE SVETLOSTI)
Jedinica svetlosne jačine (jačine svetlosti) je kandela. Kandela je svetlosna jačina (jačina svetlosti), u određenom pravcu, izvora koji emituje monohromatsko zračenje frekvencije 540 x 1012 herca i čija je jačina zračenja u tom pravcu 1/683 vata po steradijanu.

Add comment


Security code
Refresh

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com